AtarTec logo
English


טנרטניא ירתא בוציעב החמתמ קטרתא .םיאבה םיכורב
דע םינטק קסע יתבו םינוגרא רובע תיתוזח תוהזו
אלא "טושיק" -ל לבגומ וניא בוציע ,ןאכ .םיינוניב
.תימדת תריציו עדימ תרבעה -ל יעצמאכ שמשמ

םייביטקרטא םידומע
לופכש אל - ידוחיי הארמ
םירחא םירתא לש

תוריהמב םיעיפומש םידומע
חונו לק טווינ
ןפדפדו בשחמ לכל השיג

focus

דעיה להקל המאתה
הדיחא תיתוזח תוהז תריצי

 

 


תילגנאב רתא-ב םיעיפומ רזע ילכו , Jerusalem Post-ב ומסרופש םירמאמ ,תודובע קית

קטרתא
79792 לט ינג
054 667-1743

www.atartec.co.il